Δημοφιλείς αναρτήσεις

Φυσικοθεραπεία &Χορευτές


Παρόλο που οι επαγγελματίες χορευτές μπορούν να συγκριθούν με επίλεκτους αθλητές, καθώς οξείς τραυματισμοί συμβαίνουν συχνά στο χορό, δεν φαίνεται να χορηγείται κατάλληλη φυσικοθεραπεία μετά από ατυχήματα σε χορευτές, σε σύγκριση με τους αθλητές. Παρά το γεγονός ότι ακόμη και ελαφρά τραύματα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την καριέρα του επαγγελματία χορευτή, εξειδικευμένες φυσικοθεραπευτικές μέθοδοι εφαρμόζονται μόνο σε λίγες περιπτώσεις (Wanke, Quarcoo, Uibel, Groneberg,  2011).
Προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση ενός σωστού πλάνου θεραπείας είναι η γνώση όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με τον χορό, με τα διάφορα είδη χορού και την καριέρα ενός χορευτή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής αποκατάσταση.

ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μετά από μια πλήρη αξιολόγηση του χορευτή και αφού έχουν αναγνωριστεί τα προβλήματα, οι αδυναμίες και οι ελλείψεις, τίθονται οι στόχοι θεραπείας και ακολούθως καθορίζεται και το πλάνο θεραπείας.
Έτσι θα πρέπει να έχουμε ως σκοπό την βελτίωση και αποκατάσταση των παρακάτω:

·      Δύναμη
 Διαμορφώνοντας το φορτίο, τις επαναλήψεις, την ταχύτητα
·      Αντοχή και καρδιαγγειακή κατάσταση
Πολλές επαναλήψεις μέτριο φορτίο- αερόβιες ασκήσεις με συμμετοχή μεγάλων μυϊκών ομάδων
·      Κινητικότητα και ελαστικότητα
Παθητική, ενεργητική διάταση και αρθρική κινητοποίηση- ολίσθηση, έλξη
·      Σταθερότητα
Ρυθμική σταθεροποίηση σε κεντρικές αρθρώσεις- κλειστή κινητική αλυσίδα, συνσύσπαση ανταγωνιστικών μυϊκών ομάδων
·      Χαλάρωση
Θέσεις χαλάρωσης, ενσυνείδητη αναστολή τάσης του μυός, εκπαίδευση στάσης, ενεργητική σύσπαση για αντανακλαστική χαλάρωση
·      Συνέργεια
Χρήση των μυών στον κατάλληλο χρόνο και ένταση, αισθητικά ερεθίσματα διαβάθμιση χρόνου, αλληλουχία κίνησης και κατεύθυνσης
·      Ισορροπία
Διατήρηση του κέντρου βάρους στη βάση στήριξης, αλλαγή βάσης στήριξης, οπτικού πεδίου-κλειστά μάτια, επιφάνειας, από στατική σε δυναμική ισορροπία.
·      Λειτουργικότητα
Εικονική δραστηριότητα πριν την επιστροφή στη λειτουργική, επανεκπαίδευση, βελτίωση τεχνικής, συμβουλευτική (Kisner, Colby, 2003:15-24).